» مقالات دکتر مهرنگ خزاعی
  • چرا خواب میبینیم و تعبیر ان چیست؟
  • درمورد خواب گفته ها و نوشته ها بسیار است. بشر همیشه خواب دیده  چون این را به تجربه دریافته که خواب هایش بی ارتباط با زندگیش نمی توانند باشند و همیشه درصدد پیدا کردن کلیدی بوده که بتواند این در بسته را به روی خود باز کند واسرار خوابشهایش را تعبیرکند. تعبیر خواب در روان‌‌شناسی […]
  • 
اضطراب از کجا می آید و ریشه آن ازچیست؟
  • اضطراب یک نوع احساس نگرانی و دلهره است که یک فرد در خود احساس می کند که ریشه ان از کودکی سرچشمه میگیرد. مثل یک واقعه ای که در گذشته اتفاق افتاده و فرد بشدت ترسانده شده. واین ترس درعمق ضمیرناخوداگاه فرد جای گرفته و ایجاد اضصراب کرده و خود فرد هم به  ان اگاهی […]
« برگه‌ی پیش